ITI ADDMISSION 2017 UTTARSANDA

પ્રવેશ જાહેરાત ઓગસ્ટ – ૨૦૧૭
આઈ.ટી.આઈ. ઉત્તરસંડા માં
ઓગસ્ટ-૨૦૧૭ માટેની

પ્રવેશ કાર્યવાહી તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૭
થી તા. ૨૩-૦૬-૨૦૧૭ સુધી ચાલુ રહેશે
ક્રમ
વ્યવસાયલક્ષી ટ્રેડ
પ્રવેશ લાયકાત
ભરવાપાત્ર
બેઠકો (જગ્યા )
અભ્યાસનો સમયગાળો
વાયરમેન
ધો. ૮ પાસ
૧૦૫
૦૨ વર્ષ
વેલ્ડર
ધો. ૮ પાસ
૧૨૬
૦૧ વર્ષ
આર્મેચર એન્ડ મોટર રીવાઈન્ડીંગ
ધો. ૭ પાસ
૬૩
૦૨ વર્ષ
પ્લમ્બર
ધો. ૧૦ પાસ
૨૬
૦૧ વર્ષ
અટેંડ્ન્ટ ઓપરેટર(કેમીકલ પ્લાન્ટ)
ધો. ૧૦ પાસ
૪૨
૦૨ વર્ષ
કોપા
ધો. ૧૦ પાસ
૧૮૨
૦૧ વર્ષ
કોપા ર્ગલ્સ
ધો. ૧૦ પાસ
૫૨
૦૧ વર્ષ
ડ્રાફ્ટસમેન(સિવિલ) 
ધો. ૧૦ પાસ
૨૬
૦૨ વર્ષ
ડ્રાફ્ટસમેન(મીકેનીકલ)
ધો. ૧૦ પાસ
૨૬
૦૨ વર્ષ
૧૦
ડ્રેસ મેકીંગ
ધો. ૧૦ પાસ
૪૨
૦૧ વર્ષ
૧૧
ઇલેક્ટ્રીશયન
ધો. ૧૦ પાસ
૬૩
૦૨ વર્ષ
૧૨
ઇલેક્ટ્રોનીક્સ મીકેનીક
ધો. ૧૦ પાસ
૨૬
૦૨ વર્ષ
૧૩
ફિટર
ધો. ૧૦ પાસ
૧૦૫
૦૨ વર્ષ
૧૪
ઇનફોર્મેશન ટેકનોલોજી એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનીક્સ સીસ્ટમ મેઇન્ટનસ
ધો. ૧૦ પાસ
૨૬
૦૨ વર્ષ
૧૫
ઇન્સટ્રમેન મીકેનીક(કેમીકલ પ્લાન્ટ)
ધો. ૧૦ પાસ
૪૨
૦૨ વર્ષ
૧૬
મીકેનીક ડીઝલ એન્જીન
ધો. ૧૦ પાસ
૬૩
૦૨ વર્ષ
૧૭
મીકેનીક મોટર વ્હીકલ  
ધો. ૧૦ પાસ
૪૨
૦૨ વર્ષ
૧૮
મીકેનીક રેફરીજશન એન્ડ એર કન્ડીશનર
ધો. ૧૦ પાસ
૧૦૪
૦૨ વર્ષ
૧૯
પ્લાસ્ટીક પ્રોસેસીગ ઓપરેટર
ધો. ૧૦ પાસ
૪૨
૦૧ વર્ષ
૨૦
ટર્નર
ધો. ૧૦ પાસ
૧૬
૦૨ વર્ષ
કુલ
૧૨૧૯
નલાઈન પ્રવેશ ફોર્મ ભરવાની ફી : ૨૦ /-                    રજીસ્ટ્રેશન
કરવાની ફી. ૫૦ /-
સમય
સવારે ૧૦:૩૦ કલાક થી સાંજના ૪:૦૦ કલાક સુધી
સંપર્ક
એમ.સી.પટેલ ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા
ઉત્તરસંડા4ભુમેલ ચોકડી પાસે4 ઉત્તરસંડા
તા-નડીયાદ જિ-ખેડા   ફોન. (૦૨૬૮)-૨૫૮૮૭૮૫
પ્રવેશ માટે નીચે મુજબ ના
પ્રમાણપત્રો ઓરીજનલ તેમજ સ્વ-પ્રમાણિત કરેલ એક નકલ માં લઇ આવવા
ક્રમ
પ્રમાણપત્ર
શાળા છોડ્યાનું પ્રમાણપત્ર(એલ.સી. ) (ફરજીયાત)*
ધોરણ ૧૦ ની માર્કશીટ (લાગુ પડતા ધોરણની માર્કશીટ) (ફરજીયાત)*
ટ્રાયલ સર્ટીફીકેટ (પ્રયત્ન સર્ટીફીકેટ)(ફરજીયાત )*
જાતિનો દાખલો (અનામત વર્ગ માટે ફરજીયાત)*
આવકનો દાખલો
 (મામલતદાર /તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા અપાયેલ જ માન્ય ગણાશે.)
PH કેટેગરી માટે દાકતરી સર્ટીફીકેટ
પાસપોર્ટ સાઈઝ ના ફોટા (૨)
ઓળખ દર્શાવતું ફોટો આઈડી કાર્ડ (આધાર કાર્ડ- ફરજીયાત)
૧૦
(ચૂંટણી કાર્ડ/આધાર કાર્ડ/ડ્રાઈવિંગ લાયસન્સ/સ્કુલ કે કોલેજનું 
ઓળખ
કાર્ડ,બેંક પાસબુકના પ્રથમ પેજ ની નકલ/ કોઈ પણ એક)
૧૧
બેંક ખાતાની માહિતી (પાસબુક ) ની એક નકલ
Updated: September 4, 2020 — 1:33 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *