CTS ITI AFFILATED EXAM 2017

સી.ટી.એસ એફીલેટેડ ૨૦૧૭ એકઝામ તા. ૧૮/૦૭/૨૦૧૭ થી શરુ થઇ રહી છે

જેનુ ટાઇમ ટેબલ નીચે મુજબ રહેશે

હોલ-ટીકીટ જે તે આઇ.ટી.આઇ માથી લઇ લેવાની રહેશે રેગ્યુલર તાલામાર્થી ને જે તે ઇન્સ્ટ્ક્ર્ટર પાસેથી
 તથા પ્રાઇવેટ તાલામાર્થી એ એક્ઝામ સેન્ટર માંથી કલેક્ટ કરવાની રહેશે

હોલ-ટીકીટ વગર એકઝામ બેસી શકાશે નહી તેની નોધ લેવી

Updated: September 4, 2020 — 1:33 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *