આઇ.ટી.આઇ માં ટુકાગાળાના વ્યવસાયલક્ષી કોર્ષ ૨૦૧૭

રાજ્યની ઔધોગિક તાલીમ સંસ્થાઓમાં સર્વિસ સેક્ટરની તાલીમ

ઇન્ફોર્મસન તેક્નોલોજી, બેન્કિંગ એકાઉન્ટીગ ઇન્સ્યોરન્સ, લોજીસ્ટીક, હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ, રીતેઈલ્સ, સિક્યોરીટી, ટેલીકોમ સર્વિસીસ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ, કોસ્મેટીક એન્ડ બ્યુટીશિયન, સુપરીયર ટેકનોલોજી, સોલાર એનર્જી, હોસ્પીતાલીત્ય, ટુરીઝમ જેવા સેવા ક્ષેત્રોમાં વધતી રોજગારીની તકોને ધ્યાને લઈને આ ક્ષેત્રની વ્યવસાયિક તાલીમના નવા કોર્સીસ રોજગાર અને તાલીમ ખાતાના તબ હેઠળની વિવિધ વ્યવસાયિક તાલીમ સંસ્થાઓ / કેન્દ્રોમાં શરુ કરવાનું આયોજન છે.


કન્સ્ટ્રકશન સ્કીલના ટ્રેનીંગ
સુપીરીયર ટેકનોલોજી કોર્ષ 
એપરલપાર્ક ઓપરેટર ટ્રેનીંગ
મોટર ડ્રાઇવીંગ કોર્ષ To view Short-Term Course details
Fee Structure
Sr.No. Name
of Course
Form
Fee
Registration
Fee
CMD Tution
Fee Per Month
Exam
Fee per Exam
Ref
1 NSQF Specified
Service Sector
50 50 50* 50 SoP
2 Superior Technology
3 Motor Driving 350
(For SC / ST/ PH / Female 250)
CTS-610/
Dt.27/01/2012
4 Apparel Park 25 50 500 500 50 Mahiti
Pustika Aug-2006
5 Construction Skill
Training
50* 50 ITI
Letter 01.01.11
6 Computer ‘O’ level
(A, B, C, Tally)
25 50 250 100* 50 Jaherat
7 Short Term Courses 50* 50
* No Tution Fee for
Sc / ST / PH and Female Candidates
Updated: September 4, 2020 — 1:33 pm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *